Συμμόρφωση της Α.Α με την υπ’ αριθμ. 1793/2022 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το άρθρο 367 παρ.3 του ν.4412/16, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού με α/α συστήμ.ΕΣΗΔΗΣ 164280 για την «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό & Ειδών Τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών του δήμου & των νομικών του προσώπων», για το τμήμα 5: Είδη Αρτοπωλείου-Ζαχαροπλαστικής για το ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ΚΔΕΔΑΜ)

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: