Τροποποίηση Σύμβασης, Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διακριτικό τίτλο «MERCEDES», ΑΦΜ 094104612 για το τμήμα 2 : «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων» στα πλαίσια της ανάθεσης του με α/α συστήματος 135228 διαγωνισμού της υπ’ αριθμό 927/21 διακήρυξης για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης»

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: