Τροποποίηση της αρ. 330/2015 απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2016 σύμφωνα με το ΦΕΚ48/Β/20/01/2016

Αριθμός Απόφασης:

010

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: