ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Αναρτήθηκε στις 20 Ιουλίου, 2021, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την «Προμήθεια οχημάτων και μηχ/των έργου δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης» με το κριτήριο ανάθεση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.141,160,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 920.290,32 ΦΠΑ : 220.869,68€) και υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
Τμήμα 1: Προμήθεια ενός Απορροφητικού Σαρώθρου, με εκτιμώμενη αξία 179.838,71€ πλέον ΦΠΑ 24%
Τμήμα 2: Προμήθεια Απορριμματοφόρων οχημάτων με εκτιμώμενη αξία 484.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%
Τμήμα 3: Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος με εκτιμώμενη αξία 96.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24%
Τμήμα 4: Προμήθεια ενός Λεωφορείου Μεταφοράς Προσωπικού με εκτιμώμενη αξία 69.354,84€ πλέον ΦΠΑ 24%
Τμήμα 5: Προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού με εκτιμώμενη αξία 31.451,61€ πλέον ΦΠΑ 24%
Τμήμα 6: Προμήθεια ενός ημιφορτηγού οχήματος με ανοιχτή κιβωτάμαξα με εκτιμώμενη αξία 23.387,10€ πλέον ΦΠΑ 24%
Τμήμα 7: Προμήθεια ενός φορτηγού κλειστού τύπου με εκτιμώμενη αξία 24.193,55€ πλέον ΦΠΑ 24%
Τμήμα 8: Προμήθεια ενός απορριμματοδέκτη χωρητικότητας 32m2 με εκτιμώμενη αξία 11.290,32€ πλέον ΦΠΑ 24%