Με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας του Χάρμπαλη Κωνσταντίνου του Νικολάου από την με αριθμό 1/1987 Πράξης Εφαρμογής περιοχής Δυτικού Τομέα Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης και την 1/5/1989 Διορθωτική Πράξη

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

01/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: