Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κορυφής με φωτιστικά τεχνολογίας led

Αναρτήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του υποέργου 2 «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων κορυφής με φωτιστικά τεχνολογίας led, Τμήμα Α», του έργου «Πράσινες διαδρομές δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» με προϋπολογισμό 3.150.068,39 €.